This is very old and outdated translation. If you can read English or Russian please use up-to-date English version or Russian version.

If you want to help to update the translation please contact me. New translation is based on GetText and can be edited with weblate.org. It is already machine-translated and need only proof-reading and may be some copy-pasting from here.


Публични методи и свойства на TRegExpr:

property Expression : string

Представлява самият RE.

С цел оптимизация, присвоявате RE на това свойство, TRegExpr автоматично го компилира в ‚Р-код‘ (Може да го видите с помощта на метода Dump) и го записва във  вътрешните си структури. Истинско [ре]компилиране се прави само когато възникне нужда от това – при извикване на Exec[Next], Substitute, Dump и т.н. и само ако самият израз или друго свойство, влияещи върху Р-кода бъдат променени след последната [ре]компилация.

В случай на грешка при [ре]компилиране, се извиква методът Error (по подразбиране методът Error предизвиква изключение – виж по-долу)

property ModifierStr : string

За проверка/установяване на стойностите на модификаторите на RE. Форматът на стринга е подобен на този при модификаторите (?ismx-ismx). Например, ModifierStr := ‚i-x‘ ще включи модификатора /i, ще изключи /x и няма да промени останалите.

Ако се опитате да зададете непознат модификатор, ще се извика методът Error (по подразбиране методът Error предизвиква изключение ERegExpr).

property ModifierI : boolean

Модификатор /i – проверка без отчитане главни/малки букви. Приема начална стойност от RegExprModifierI.

property ModifierR : boolean

Модификатор /r – използване на диапазони за руски език. Приема начална стойност от RegExprModifierR.

property ModifierS : boolean

Модификатор /s - ‚.‘ съвпада с всеки символ (иначе не съвпада с LineSeparators и LinePairedSeparator). Приема начална стойност от RegExprModifierS.

property ModifierG : boolean;

Модификатор /g - изключването на /g превключва всички операции в „нежаден“ стил така, че ако ModifierG = False, то всички ‚*‘ работят като ‚*?‘, всички ‚+‘ като ‚+?‘ и т.н. Приема начална стойност от RegExprModifierG.

property ModifierM : boolean;

Модификатор /m - третира стринга като съставен от много редове. Т.е. задава за `^‘ и `$‘ вместо да съвпадат със самото начало или край на стринга, да съвпадат с началото и края на всяки ред вътре в самия стринг. Приема начална стойност от RegExprModifierM.

property ModifierX : boolean;

Модификатор /x – eXtended синтаксис. Приема начална стойност от RegExprModifierX.

function Exec (const AInputString : string) : boolean;

Проверка за съвпадение на RE  с входния стринг AInputString

!!! Exec запазва AInputString в свойството InputString

function ExecNext : boolean;

търси за следващо съвпадение:

Exec (AString); ExecNext;

работи по същия начин, както

Exec (AString);
if MatchLen \[0\] = 0
 then ExecPos (MatchPos \[0\] + 1)
 else ExecPos (MatchPos \[0\] + MatchLen \[0\]);

но е доста по-просто за разбиране !

function ExecPos (AOffset: integer = 1) : boolean;

Търси за съвпадение на RE с входния стринг, започвайки от позиция AOffset

(AOffset=1 – първият символ на InputString)

property InputString : string;

текущият входен стринг (присвоен явно или от последния Exec).

сяко присвояване на стринг на това свойство изтрива стойностите на свойствата Match* !

function Substitute (const ATemplate : string) : string;

Връща стринга Atemplate, в който ‚$&‘ или ‚$0‘ е заменено с целия RE, а ‚$n‘ се заменя с подизраза с номер n.

След версия v.0.929 се използва ‚$‘ вместо ‚‘ (за бъдещи разширения и за по-голяма Perl-съвместимост) и приема повече от една цифра.

Ако искате да запишете просто символите ‚$‘ или ‚‘, запишете пред тях ‚‘

Пример: ‚1$ is $2rub‘ -> ‚1$ is <Match[2]>rub‘

Ако искате да запишете обикновена цифра след ‚$n‘, ще трябва да заградите n с фигурни скоби ‚{}‘.

Пример: ‚a$12bc‘ -> ‚a<Match[12]>bc‘, a${1}2bc‘ -> ‚a<Match[1]>2bc‘.

procedure Split (AInputStr : string; APieces : TStrings);

Разделя AInputStr на парчета в APieces според срещането на RE. Използва Exec [Next].

function Replace (AInputStr : RegExprString;  const AReplaceStr :

RegExprString;  AUseSubstitution : boolean = False) : RegExprString;

Връща AinputStr, в който срещанията на RE са заменени с AreplaceStr. Ако AUseSubstitution е true, тогава AReplaceStr ще се използва като шаблон за методите Substitution.

Пример:

Expression := '({-i}block|var)\\s\*\\(\\s\*(\[^ \]\*)\\s\*\\)\\s\*';
Replace ('BLOCK( test1)', 'def "$1" value "$2"', True);

  ще върне:  def 'BLOCK' value 'test1'

Replace ('BLOCK( test1)', 'def "$1" value "$2"', False)

  ще върне:  def "$1" value "$2"

Използва Exec[Next]

function ReplaceRegExpr (const ARegExpr, AInputStr, AReplaceStr :

string; AUseSubstitution : boolean = False) : string;

Връща AinputStr, в който срещанията на RE са заменени с AreplaceStr. Ако AUseSubstitution е true, тогава AReplaceStr ще се използва като шаблон за методите Substitution.

Пример:

ReplaceRegExpr ('({-i}block|var)\\s\*\\(\\s\*(\[^ \]\*)\\s\*\\)\\s\*', 'BLOCK( test1)', 'def "$1" value "$2"', True)

   ще върне:  def 'BLOCK' value 'test1'

ReplaceRegExpr ('({-i}block|var)\\s\*\\(\\s\*(\[^ \]\*)\\s\*\\)\\s\*', 'BLOCK( test1)', 'def "$1" value "$2"')

   ще върне:  def "$1" value "$2"

property SubExprMatchCount : integer; // ReadOnly

Връща броя на подизразите, намерени при последното извикване на Exec*.

Ако няма подизрази, а е намерен само целият израз (Exec* е върнала True), то SubExprMatchCount=0, а ако не са намерени нито подизрази, нито целия  RE (Exec* е върнала false), то SubExprMatchCount=-1.

Забележете, че някои подизрази може и да не бъдат намерени и за тях MathPos=MatchLen= -1 и Match=''.

Пример:

Израз := '(1)?2(3)?';
Exec ('123'): SubExprMatchCount=2, Match\[0\]='123', \[1\]='1', \[2\]='3'
Exec ('12'): SubExprMatchCount=1, Match\[0\]='12', \[1\]='1'
Exec ('23'): SubExprMatchCount=2, Match\[0\]='23', \[1\]=", \[2\]='3'
Exec ('2'): SubExprMatchCount=0, Match\[0\]='2'
Exec ('7') - връща False: SubExprMatchCount=-1

. property MatchPos [Idx : integer] : integer; // ReadOnly

позиция на намерения подизраз. #Idx е номера на подизраза в последния стринг на Exec*. Първият подизраз има Idx=1, последния - MatchCount, целия израз има Idx=0.

Връща -1 ако в израза няма такъв подизраз или ако той не е намерен.

property MatchLen \[Idx : integer\] : integer; // ReadOnly

дължина на намерения подизраз. #Idx е номера на подизраза в последния стринг на Exec*. Първият подизраз има Idx=1, последния - MatchCount, целия израз има Idx=0.

Връща -1 ако в израза няма такъв подизраз или ако той не е намерен.

property Match \[Idx : integer\] : string; // ReadOnly

== copy (InputString, MatchPos [Idx], MatchLen [Idx])

Връща ‚‘ ако в израза няма такъв подизраз или ако той не е намерен.

function LastError : integer;

Връща номера на последната грешка или 0 ако няма грешки (неизползваем ако методът Error генерира изключение) и установява вътрешния статус в 0 (няма грешки).

function ErrorMsg (AErrorID : integer) : string; virtual;

Връща съобщение за грешка с номер = AErrorID.

property CompilerErrorPos : integer; // ReadOnly

Връща позицията в израза, където компилаторът е спрял.

Полезно при диагностика на грешки

property SpaceChars : RegExprString

Съдържа символите, третирани като \s (инициализира се с глобалната константа RegExprSpaceChars.

property WordChars : RegExprString;

Съдържа символите, третирани като \w (инициализира се с глобалната константа   RegExprWordChars.

property LineSeparators : RegExprString

разделителите на редове (като \n в Unix), (инициализира се с глобалната константа RegExprLineSeparators.

Виж също за разделителите

property LinePairedSeparator : RegExprString

сдвоени разделители на редове (като \rn в DOS и Windows).

Трябва да съдържа точно два символа или да не съдържа нищо (инициализира се с глобалната константа RegExprLinePairedSeparator).

Виж също за разделителите

Например, ако имате нужда от Unix-стил, задайте LineSeparators := \#$a (символ за нов ред) и LinePairedSeparator := '' (празен стринг), а ако искате да обработвате разделителя \x0D\x0A, но не \x0D или \x0A, задайте LineSeparators := '' (празен стринг) и LinePairedSeparator := \#$d\#$a.

По подразбиране се използва ‚смесен‘ режим (дефиниран в глобалните константи RegExprLine\[Paired\]Separator\[s\]): LineSeparators := \#$d\#$a; LinePairedSeparator := $\#d\#$a. Действието на този режим е подробно обяснено в раздела, касаещ синтаксиса.

class function InvertCaseFunction  (const Ch : REChar) : REChar;

Конвертира Ch в горен регистър (ако е бил в долен) или в долен регистър (ако е бил в горен), като използва системните настройки.

property InvertCase : TRegExprInvertCaseFunction;

Ако искате да работите със зависимост от регистъра на символите, установете това свойство да сочи RegExprInvertCaseFunction (по подразбиране сочи InvertCaseFunction)

procedure Compile;

[Ре]компилира RE. Полезна за редактори, използващи RE в GUI (за проверка на валидността на всички свойства).

function Dump : string;

показва компилираният израз в по-подробен вид.

class function VersionMajor: integer;
class function VersionMinor: integer;

Връщат главната и второстепенната версия, например за v. 0.944 VersionMajor = 0 и VersionMinor = 944

Глобални константи

Стойности по подразбиране на модификаторите:
RegExprModifierI : boolean = False;                // TRegExpr.ModifierI
RegExprModifierR : boolean = True;                // TRegExpr.ModifierR
RegExprModifierS : boolean = True;                // TRegExpr.ModifierS
RegExprModifierG : boolean = True;                // TRegExpr.ModifierG
RegExprModifierM : boolean = False;                //TRegExpr.ModifierM
RegExprModifierX : boolean = False;                //TRegExpr.ModifierX

RegExprSpaceChars : RegExprString = ' '\#$9\#$A\#$D\#$C; // стойност по подразбиране за свойството SpaceChars
RegExprWordChars : RegExprString =  '0123456789'
 + 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
 + 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\_';
// стойност по подразбиране за свойството WordChars

RegExprLineSeparators : RegExprString =
   \#$d\#$a{$IFDEF UniCode}\#$b\#$c\#$2028\#$2029\#$85{$ENDIF};
// стойност по подразбиране за свойството LineSeparators

RegExprLinePairedSeparator : RegExprString = \#$d\#$a;
// стойност по подразбиране за свойството LinePairedSeparator

RegExprInvertCaseFunction : TRegExprInvertCaseFunction = TRegExpr.InvertCaseFunction;
// стойност по подразбиране за свойството InvertCase

Полезни глобални функции

function ExecRegExpr (const ARegExpr, AInputStr : string) : boolean;

връща истина ако в стринга AInputString се открие съвпадение на израза ARegExpr

! ако в AregExpr има синтактични грешки, генерира изключение

procedure SplitRegExpr (const ARegExpr, AInputStr : string; APieces : TStrings);

разделя AInputStr на парчета в APieces според срещанията на ARegExpr

function ReplaceRegExpr (const ARegExpr, AInputStr, AReplaceStr : string) : string;

Връща AinputStr, като срещанията на израза ARegExpr са заменени с AReplaceStr

function QuoteRegExprMetaChars (const AStr : string) : string;

Заменя всички метасимволи с тяхната безопасна форма, например ‚abc$cd.(‚ се конвертира в ‚abc$cd.(‚

Тази функция е полезна при автоматично генериране на изрази от потребителски вход

function RegExprSubExpressions (const ARegExpr : string;
    ASubExprs : TStrings; AExtendedSyntax : boolean = False) : integer;

Прави списък на подизразите, намерени в RE ARegExpr

В ASubExps всяка стойност представлява подизраз, от първия до последния, във формат:

String – текст на подизраза (без '()')
low word на Object – стартова позиция в  ARegExpr, вкл. '(' ако съществува! (първата позиция е 1)
high word на Object - дължината, вкл. '(' и ')' ако съществуват!
AExtendedSyntax – трябва да е True ако модификаторът /x е включен при използването на RE.

Полезна за редактори на RE в GUI и т.н. (Пример за използване има в проекта TestRExp.dpr)

Резултат                Значение

0      Успех. Няма намерени небалансирани скоби.
-1     няма достатъчно затварящи скоби ')'
-(n+1)   на позиция n е намерена отваряща '\[' без съответстваща й затваряща '\]'
n      на позиция n е намерена затваряща ')' без съответстваща й отваряща '('

ако резултатът е <> 0, то ASubExpr съдържа празни или некоректни стрингове.

Той обработва грешките на TRegExpr:

ERegExpr = class (Exception)
   public
      ErrorCode : integer; // код за грешка. Кодовете за грешка при компилиране са < 1000.
      CompilerErrorPos : integer; // Позиция в израза, където е възникнала грешката
end;

Как да използваме Unicode

TRegExpr поддържа UniCode, но работи с него много бавно :(

Някой иска ли да го оптимизира ? ;)

Използвайте го само ако наистина ви трябва поддръжка на Unicode !

Премахнете '.' от {.$DEFINE UniCode} в regexpr.pas. След това всички стрингове ще бъдат третирани като WideString.